OFERTĂ Finanțare Nerambursabilă, pentru Domeniul Sport

Social
 1. Municipiul Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2, județul Vaslui, telefon 0235/310.999, fax 0235/315.946, e-mail: pmv@primariavaslui.ro , achiziții2@primariavaslui.ro, cod fiscal: 3337532.

Invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul: Sport.

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2020 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general de Municipiul Vaslui.
 2. Sursa de finanțare a contractului: buget local
  Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
  -Legea nr.350/2005 – privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
  -Legea Educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
  -Ordinul nr. 664/2018 – privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive;
  -H.G. nr.1447/2007 – privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;
  -Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general, aprobat prin H.C.L. nr. 43/2016, modificat și completat prin H.C.L. nr. 4/2017, H.C.L. nr.22/15.02.2018 și H.C.L. 49/25.04.2019;
  -Hotărârea Consiliului Local Vaslui nr.13/20.02.2020 ă privind aprobarea bugetului local al Municipiului Vaslui pe anul 2020.
 3. Obiectul: Finanțare nerambursabilă a unor proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate publică „Sportul pentru toți” și „Promovarea sportului de performanță”, proiecte înaintate de către structuri sportive fără scop patrimonial din municipiul Vaslui pentru anul 2020.
 4. Procedura: Selecție publică de proiecte organizată în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general și Legii nr.69/2000, legea educației fizice și sportului.
 5. Cerinţe minime de calificare: Cererile de finanţare nerambursabilă vor fi însoţite, obligatoriu, de următoarele documente:
  a) Actul de înfiinţare al organizaţiei solicitante semnat, ştampilat şi datat (o copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii);
  b) Statut semnat și ștampilat cu mențiunea „conform cu originalul”;
  c) Certificat de înregistrare fiscală (o copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii);
  d) Certificatul de identitate sportivă (o copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii);
  e) Dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană;
  f) Ultimul raport anual de activitate cu detalii referitoare la rezultatele obţinute şi la finanţările obţinute (numele finanţatorului, valoarea contractului finanţat, durata derulării);

g) Cel mai recent bilanţ contabil (contul de profit şi de pierderi, balanţa anuală pentru ultimul an financiar încheiat) al solicitantului, semnat de reprezentantul legal al organizaţiei solicitante şi avizat de Administraţia Financiară ( o copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii);
h) Certificatul de înregistrare în Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial (o copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii);
i) Dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană;
j) Certificate fiscale care atestă că solicitantul nu are obligaţii exigibile către stat şi bugetul local (emise de DGFPS Vaslui şi Serviciul Finanţelor Publice Locale Vaslui);
k) Copii după diplome sau clasamente oficiale;
l) Curriculum Vitae al coordonatorului de proiect ;
m) Declaraţie pe propria răspundere conform modelului din Ordinul nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive;
n) Declaraţie de parteneriat, în cazul în care există parteneri, numai dacă este cazul;
o) Declaraţie de imparțialitate – conform modelului din Anexa 2 (din ghidul solicitantului);
p) Declaraţie pe propria răspundere din partea solicitantului /şi a partenerului ( dacă este cazul) că nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate în Ghidul Solicitantului, conform modelului din Anexa 3 (fila 43 din ghidul solicitantului);

 1. Durata finanțării: anul 2020.
  6.1 Documentația pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiect va fi preluată de către cei interesați de la sediul Municipiului Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2, camera 303, etaj 3 – Serviciul achiziții publice, telefon 0235/310.999, interior 140 sau 132, pe baza de cerere. Documentaţia necesară elaborării şi prezentării propunerilor de proiect este disponibilă și în format electronic pe site-ul instituției.
  6.2 Informatii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Vaslui, telefon 0235/310.999, interior 140/132.
 2. Infomații si clarificări cu privire la documente: întrebările pot fi trimise prin fax (0235/315.946) sau e-mail: pmv@primariavaslui.ro , achizitii2@primariavaslui.ro , corina.frentescu@primariavaslui.ro , cu cel puțin 6 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect la adresa indicată mai sus, indicând clar numele Programului Local pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2020.
  Autoritatea finanţatoare va răspunde cererilor de clarificări cu cel puțin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea proiectelor.
 3. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 29.06.2020, ora 12,00.
 4. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie trimise în plic sigilat, recomandat, prin poştă, mesagerie expresă sau înmânate personal (aducătorului i se va elibera o confirmare de primire cu dată şi ora depunerii) la adresa indicată mai jos:
  Adresa pentru trimiterea prin poştă, mesagerie expresă sau personal: Municipiul Vaslui, Str. Spiru Haret, nr. 2,Vaslui, județul Vaslui, Registratura generală, parter.
  Cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (ex. fax sau e-mail), trimise la alte adrese sau depuse după ora stabilită, vor fi respinse.
  Cererile de finanţare (formularul de cerere, bugetul şi documentele prevăzute în lista de verificare) trebuie să fie depuse în plic închis.Documentația va avea paginile numerotate şi va conţine un opis.

Plicul trebuie să poarte numărul de referinţă al Solicitării de Propunere de Proiecte (CLV 2020-01), numele complet şi adresa solicitantului, domeniul pentru care se aplică, respectiv „Sport”, şi menţiunea “A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”.

 1. Data, ora și locul deschiderii propunerilor de proiect: 29.06.2020, ora 13,00, Municipiul Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2, județul Vaslui.
 2. Selecția și evaluare proiectelor în vederea finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare în perioada 30.06.- 02.07.2020.
 3. Data publicării rezultatelor selecției proiectelor: 03.07.2020.
 4. Depunerea contestațiilor se va face în termen de 3 zile de la data afișării rezultatelor.
 5. Contestațiile vor fi soluționate în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.
 6. Data transmiterii anunțului de participare catre Monitorul Oficial R.A.: 25.05.2020.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul