Finanțare Nerambursabilă – Domeniul Culte

Social

Municipiul Vaslui invită persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr.350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul: Culte.

 1. Denumirea autorităţii finanţatoare: Municipiul Vaslui
 2. Cod fiscal: 3337532
 3. Adresa: str. Spiru Haret nr.2
 4. Telefon: 0235/310.999
 5. Fax: 0235/315.946
 6. E-mail: pmv@primariavaslui.ro; comunicare@primariavaslui.ro
 7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a
  proiectelor din domeniul culte pe anul 2020 este prevăzută de art.6. din Legea
  nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
  pentru activităţi nonprofit de interes general din Municipiul Vaslui.
 8. Sursă de finanţare a contractului: buget local
  Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
 • Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
 • Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.
 • Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
 • Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în municipiul Vaslui aprobat prin H.C.L.nr.54/2017, modificat și completat prin H.C.L. nr.23/2018,
 • Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al muncipiului Vaslui, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin H.C.L. nr.54/2017.
 • Hotărârea Consiliului Local Vaslui nr.13/20.02.2020 – privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Vaslui, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2020.
 1. Obiectul: Finanţarea nerambursabilă a unor proiecte din domeniul culte religioase, proiecte înaintate de către structurile fără scop patrimonial din municipiul Vaslui, pentru anul 2020.
 2. Procedura: Selecţie publică de proiecte organizată în baza prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general.
 3. Cerinţe minime de calificare: Cererile de finanţare nerambursabilă vor fi însoţite, obligatoriu, de următoarele documente:
  a) formularul de solicitare a finanţării, conform Anexei 2 a Ghidului;
  b) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului, conform Anexei 3 a Ghidului.
  c) documente din care să rezulte că organizaţia cultului religios recunoscut de lege – parohia, are personalitate juridică;
  d) ultimul extras de cont bancar (dar nu mai vechi de 30 de zile de la dată depunerii cererii), din care să rezulte deţinerea disponibilităţilor băneşti reprezentând cota proprie de finanţare a aplicantului;
  e) declaraţia pe proprie răspundere, Anexa 4 a Ghidului;
  f) declaraţia de imparţialitate a beneficiarului conform Anexei 5 a Ghidului;
  g) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte autorităţi publice sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul;
  h) copie a certificatului de înregistrare fiscală;
  i) în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional se va prezenţa şi copia autorizaţiei eliberate de Comisia Ministerului Culturii.
  j) în cazul lucrărilor de pictură a bisericii sau paraclisului, se va prezenţa şi copia autorizaţiei eliberate de Comisia de pictură bisericească.
  k) devizul de lucrări, la preţuri actualizate, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs, elaborat de o persoană fizică/juridică autorizată;
  l) copie de pe autorizaţia de construire pentru reparaţii capitale şi construcţii, eliberată potrivit Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  m) alte documente considerate relevante de către aplicant (contracte de parteneriat, contracte de colaboare, contracte de sponsorizare etc.);
  n) CV-ul echipei de proiect şi copie de pe actul de identitate al solicitantului;
  o) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar. Pe verso se datează şi vor fi ştampilate şi semnate de solicitant.
 4. Durata finanţării: anul 2020
  12.1 Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiect este disponibilă în format electronic, pe site-ul Primăriei municipiului Vaslui www.primăriavs.ro, în cadrul Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfașoară activitatea în municipiului Vaslui.
  12.2. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Vaslui, telefon 0.235/310.999, interior 121.
 5. Infomatii şi clarificări cu privire la documente: – întrebările pot fi trimise pe adresa de e-mail: comunicare@primariavaslui.ro cu cel puţin 6 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect la adresa indicată mai sus, indicând clar numele
  Programului Local pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2020.
  Autoritatea finanţatoare va răspunde cererilor de clarificări cu cel puţin 4 zile înainte de dată limită pentru depunerea proiectelor.
 6. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 04.05.2020 – ora 16,00.
 7. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect:

Având în vedere contextul actual, cererile de finanţare nerambursabilă, respectiv documentele prezentate la pct.11, vor fi completate, semnate și apoi scanate, și trimise pe cale electronică, pe adresa de e-mail comunicare@primariavaslui.ro. Documentaţia va avea paginile numerotate şi va conţine un opis.
Subiectul email-ului trebuie să poarte numărul de referinţă al Solicitării de Propunere de Proiecte (CLV 2020-01), numele complet şi adresa solicitantului, domeniul pentru care se aplică, respectiv „Culte”.

 1. Data, ora şi locul deschiderii propunerilor de proiect: 05.05.2020 – ora 09,00
 2. Evaluare şi selecţia proiectelor în vederea finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare în perioada 06.05.2020 – 08.05.2020.
 3. Dată publicării rezultatelor selecţiei proiectelor: 11.05.2020, ora 14,00.
 4. Depunerea contestaţiilor se va face în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor.
 5. Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.
 6. Dată transmiterii anunţului de participare către Monitorul Oficial R.A.: 27.03.2020.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul