Contracte de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul

Social
 1. Municipiul Vaslui, cod fiscal: 3337532, adresa: str. Spiru Haret, nr. 2, telefon: 0235.310.999, fax: 0235.315.946, e-mail: pmv@primariavaslui.ro; achiziții2@primariavaslui.ro
  Invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul: Cultură.
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultură pe anul 2020 este prevazută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general de Municipiul Vaslui.
 3. Sursa de finanțare a contractului: buget local.
  Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
 • Legea nr.350/2005 -privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general, aprobat prin HCL nr.41/29.03.2018;
 • Ordonanța nr.51 din 11.08.1998, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, actualizată 2008;
 • Hotârârea nr.1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, prceum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Vaslui nr.13/20.02.2020 -privind aprobarea bugetului local al municipiului Vaslui pe anul 2020.
 1. Obiectul: Finanțare nerambursabilă a unor proiecte din cadrul programului pentru domeniul cultură, înaintate de către structuri culturale /organizații neguvernamentale fără scop patrimonial din municipiul Vaslui pentru anul 2020.
 2. Procedura: Selecție publică de proiecte organizată în baza prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general și Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general, aprobat prin HCL nr.41/24.03.2018;
 3. Cerinţe minime de calificare: Cererile de finanţare nerambursabilă vor fi însoţite, obligatoriu, de următoarele documente:
  a) Statutul sau Contractul de Asociere/ Actul de înfiinţare al organizaţiei solicitante semnat, ştampilat şi datat (o copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii);
  b) Dovada înregistrării în Registrul asociațiilor și fundațiilor (o copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii a unui extras de la grefa judecătoriei, eliberat pe anul în curs);

c) Certificat de înregistrare fiscală (o copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii);
d) Ultimul raport anual de activitate (o copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizatii);
e) Certificate fiscale care atestă că solicitantul nu are obligații exigibile către statși bugetele locale, valabile la data depunerii;
f) Cea mai recentă situație financiară (bilanț contabil, contul de profit şi de pierderi, balanţa anuală pentru ultimul an financiar încheiat) a solicitantului, semnat de către reprezentantul legal al organizaţiei solicitante şi vizat de Administraţia Financiară (o copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii);
g) CV-ul managerului de proiect, semnat și datat; conform modelului din Anexa C (model Europass);

În cazul în care managerul de proiect nu face parte din organele de conducere ale asociației, se va atașa decizia de numire a acestuia (copie, conform cu originalul);
h) Oferte de bunuri, servicii, de vize de lucrări (pentru achizi’iile principale de bunuri sau lucrări, servicii dacă este cazul);
i) Declarația pe propria răspundere conform Anexei D (prin care solicitantul își asumă în fața autorității finanțatoare responsabilitatea că se încadrează în prevederile art.12 alin.(1) și (2) ale Legii nr. 350/2005 și că nu a beneficiat de finanțare dintr-o altă sursă, pentru același proiect);
j) Declaraţie de parteneriat, în cazul în care există parteneri (anexa A2);
k) Declaraţie pe propria răspundere din partea solicitantului şi, acolo unde este cazul, și a partenerului că nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate în Ghidul Solicitantului, conform
modelului din Anexa D1;
l) Declarația de angajament din partea solicitantului, conform modelului din Anexa D2;
m) Dovada (în copie) a proprietății /concesionării /administrării imobilului în care se vor realiza lucrări (în cazul în care există o astfel de activitate).

 1. Durata finanțării: anul 2020 8.1 Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiect va fi preluată de către cei interesați de la sediul Municipiului Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2, camera 104, etaj 1 – Biroul Activități Culturale și Sportive, telefon: 0235.310.999, interior 156, pe bază de cerere. Documentaţia necesară elaborării şi prezentării propunerilor de proiect este disponibilă și în format electronic pe site-ul instituției.
  8.2 Informatii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei municipiului Vaslui, telefon: 0235.310.999, interior 156.
 2. Infomații și clarificări cu privire la documente: întrebările pot fi trimise prin fax (0235.315.946) sau e- mail: pmv@primariavaslui.ro, achizitii2@primariavaslui.ro, cu cel puțin 6 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect la adresa indicată mai sus, indicând clar numele Programului Local pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2020.
  Autoritatea finanţatoare va răspunde cererilor de clarificări cu cel puțin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea proiectelor.
 3. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect este: 04.06.2020, ora 16,00.
 4. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie trimise în plic sigilat, recomandat, prin poştă, mesagerie expresă sau înmânate personal (aducătorului i se va elibera o confirmare de primire cu dată şi ora depunerii) la adresa indicată mai jos:
  Adresa pentru trimiterea prin poştă, mesagerie expresă sau personal:
  Municipiul Vaslui, Str. Spiru Haret, nr. 2, Vaslui, Registratura generală, parter.
  Cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (ex. fax sau e-mail), trimise la alte adrese sau depuse după ora stabilită, vor fi respinse.

Cererile de finanţare (formularul de cerere, bugetul şi documentele prevăzute în lista de verificare) trebuie să fie depuse în plic închis. Documentația va avea paginile numerotate şi va conţine un opis.
Plicul trebuie să poarte numărul de referinţă al Solicitării de Propunere de Proiecte (PMV 2020-01), numele complet şi adresa solicitantului, domeniul pentru care se aplică, respectiv „Cultură”, şi menţiunea “A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”.

 1. Data, ora și locul deschiderii propunerilor de proiect: 05.06.2020, ora 09.00.
 2. Selecția și evaluarea propunerilor de proiecte în vederea finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare în perioada 09.06.2020 – 12.06.2020.
 3. Data publicării rezultatelor selecției proiectelor: 15.06.2020.
 4. Depunerea contestațiilor se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor.
 5. Contestațiile vor fi soluționate în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestației.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul